استفاده از تکنولوژی های تلفن همراه به عنوان یک ابزار مداخله در کشاورزی به طور جهانی رو به افزایش است. همه گیر شدن استفاده از گوشی های هوشمند تاثیر مثبتی را از چند جنبه بر کاهش فقر پایدار و قابلیت دسترسی به عنوان چالش اصلی در بهره برداری از پتانسیل کامل در کشاورزی می گذارد.

دسترسی به گوشی هوشمند حتی در مناطق روستایی باعث گسترش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ورای یک پیام متنی یا صوتی می شود. اپلیکیشن ها و برنامه های کشاورزی، باغبانی و دامپروری متعددی برای نصب در گوشی های هوشمند وجود دارد. به کمک این اپلیکیشن ها می توان زمین کشاورزی، باغ یا آغل را از خانه و کیلومترها دورتر مدیریت و اداره کرد.

کشاورزان با استفاده از این برنامه ها که به راحتی بر روی گوشی های هوشمند قابل نصب می باشند به اطلاعات جمع آوری شده توسط سنسورها و تجهیزات نصب شده در مزرعه خود دست یافته و قادرند از راه دور کنترل مزرعه خود را برای اقداماتی نظی آبیاریف کود دهی و ... انجام دهند. بنابراین پایش و کنترل شرایط مزرعه به راحتی برایشان میسر می گردد. 

 

 

agriapp4

 

 

#کشاورزی_هوشمند

#کشاورزی_نوین

#کشاورزی_دقیق

#اپلیکیشن_تلفن_همراه

#شرکت_دیده_بان_توسعه_پایدار

#فناوری_نوین_در_علوم_محیطی