1234

 

منبع: نوبخت (1384)

 

#کشاورزی_هوشمند

#کشاورزی_نوین

#کشاورزی_دقیق

#شرکت_دیده_بان_توسعه_پایدار

#فناوری_نوین_در_علوم_محیطی