MKK3.JPG

 

یکی  از روش هاي متداول جهت تحليل سري هاي زماني اقليمي، بررسي وجود يا عدم وجود روند در آن ها با استفاده از آزمون هاي آماري مي باشد. آزمون من كندال  (Kendall 1975; Mann 1945)از متداول ترين روش هاي ناپارامتري تحليل روند سري هاي هيدرولوژيكي و هواشناسي به شمار مي رود. 

در این وبیناردر محیط نرم افزار MATLAB شما تعیین روند در سری های زمانی با استفاده از آزمون من-کندال و رگرسیون خطی را فرا می گیرید.

سرفصل های دوره:

آشنایی با روش Mann-Kendall در تعیین روند در سری های زمانی

کد نویسی فرمان من-کندال در محیط MATLAB

کد نویسی فرمان تعیین شیب روند با استفاده از روش Sen در محیط متلب

کد نویسی فرمان تعیین شیب روند با استفاده از رگرسیون خطی در محیط متلب

تعیین روند در یک سری زمانی با استفاده از آزمون من- کندال

تعیین روند در تعداد بسیار زیاد سری زمانی (برای مثال تعداد بسیار زیاد ایستگاه هواشناسی یا تعداد بی شمار چاه های پیزومتری ) با استفاده از آزمون من- کندال

هزینه ثبت نام در وبینار کاملا تخصصی تعیین روند در سری های زمانی با استفاده از آزمون من-کندال و رگرسیون خطی در محیط MATLAB:

انفرادی: 30000 تومان

لطفا به منظور ثبت نام در این وبینار از لینک زیر اقدام فرمایید. 

با تشکر 

شرکت دیده بان توسعه پایدار (zimascience)

لینک ثبت نام انفرادی در وبینار کاملا تخصصی ساماندهی داده های حجیم در گستره علوم محیطی در MATLAB: